05/10/2018 archive

Návrh zmeny rozpočtu

Obec Tesárske Mlyňany zverejňuje návrh zmeny rozpočtu

Zverejnenie zámeru prevodu majetku

Obec Tesárske Mlyňany zverejňuje zámer prevodu majetku spôsobom predaja v súlade s § 9a ods. 8 psm. e) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.