január 2018 archive

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín. Dátum: 22.1.2018 V zmysle ustanovenia § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona o ochrane prírody a krajiny“) týmto Obec Tesárske Mlyňany ako príslušný orgán ochrany prírody oznamuje, že na základe …

Chcem vedieť viac

Harmonogram zberu plastov na rok 2018

Obec Tesárske Mlyňany zverejňuje harmonogram zberu plastov na rok 2018 Dátumy zberu: 25.01.2018 Štvrtok   22.02.2018 Štvrtok   22.03.2018 Štvrtok   26.04.2018 Štvrtok   24.05.2018 Štvrtok   28.06.2018 Štvrtok   26.07.2018 Štvrtok   23.08.2018 Štvrtok   27.09.2018 Štvrtok   25.10.2018 Štvrtok   22.11.2018 Štvrtok   28.12.2018 Piatok   Plastový odpad sa zbiera od domácností. Plastové …

Chcem vedieť viac

Informácia – Okresného úradu Nitra, pozemkový a lesný odbor

Okresný úrad Nitra, pozemkový a lesný odbor zverejňuje návrh (tlačivo) ku konaniu  podľa § 12b) zákona č. 504/2003 o nájme:   vlastníci, ktorí mali vyčlenené pozemky podľa § 15 zákona č. 330/1991 do náhradného užívania si musia usporiadať svoje užívacie vzťahy podľa zákona o nájme doterajšie rozhodnutia podľa § 15 strácajú platnosť 31.12.2018, ak nebol podaný …

Chcem vedieť viac