06/09/2017 archive

Oznam o výsledku – Havarijný stav prístupových schodísk a spevnených plôch ZŠ Štefana Moysesa, Tesárske Mlyňany

V súťaži podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa  ponuka uchádzača REAL PRO HAUS, s.r.o., Trieda Hradca Králové 4027/39, Banská Bystrica, ktorá bola v sledovanom hodnotiacom kritériu – najnižšia ponúknutá cena vrátane DPH – najvýhodnejšia.