september 2017 archive

Informácia o volebných okrskoch v obci Tesárske Mlyňany

Oznamujeme občanom, že pre Voľby do samosprávnych krajov, ktoré sa budú konať dňa 4.11.2017 boli v našej obci vytvorené dva volebné okrsky: okrsok č. 1 pre časť Tesáre nad Žitavou – volebná miestnosť v Kultúrnom stredisku služieb okrsok č. 2 pre časť Mlyňany – volebná miestnosť v sále Kultúrneho domu

Oznam o výsledku – Havarijný stav prístupových schodísk a spevnených plôch ZŠ Štefana Moysesa, Tesárske Mlyňany

V súťaži podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa  ponuka uchádzača REAL PRO HAUS, s.r.o., Trieda Hradca Králové 4027/39, Banská Bystrica, ktorá bola v sledovanom hodnotiacom kritériu – najnižšia ponúknutá cena vrátane DPH – najvýhodnejšia.