apríl 2017 archive

Návrhy VZN

Obec Tesárske Mlyňany zverejňuje návrhy VZN:   Návrh VZN o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Tesárske Mlyňany     Návrh VZN o výške úhrad za prenájom majetku vo vlastníctve obce Tesárske Mlyňany

Pozvánka

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín. Dátum: 18.4.2017 V zmysle ustanovenia § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona o ochrane prírody a krajiny“) týmto Obec Tesárske Mlyňany ako príslušný orgán ochrany prírody oznamuje, že na základe …

Chcem vedieť viac

Veľkonočné prianie

Voľné pracovné miesto – ZŠ

Základná škola Štefana Moysesa, Školská 608, Tesárske Mlyňany zverejňuje informáciu o: voľnom pracovnom mieste – učiteľ pre primárne vzdelávanie. Viac info tu:     

Nariadenie na vykonanie deratizácie

Verejná vyhláška – Deratizácia Podľa § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, ktorou sa zverejňuje toto:   N A R I A D E N I E starostu obce Tesárske Mlyňany na vykonanie deratizácie v obci Tesárske Mlyňany       Starosta obce Tesárske Mlyňany v záujme starostlivosti o vytváranie a ochranu zdravého životného prostredia v súlade s § 4 ods. 3 písmeno h) zákona …

Chcem vedieť viac

SAMÉ SA TO NEZDVIHNE

Obec Tesárske Mlyňany v spolupráci so Základnou školou Štefana Moysesa a Materskou školou v Tesárskych Mlyňanoch pripravila na deň 5.4.2017 akciu s názvom:   „SAMÉ SA TO NEZDVIHNE“   Ide o akciu zameranú na čistenie životného prostredia v katastrálnom území Obce Tesárske Mlyňany. Prečo obecný úrad pristúpil k zorganizovaniu takéhoto „ekologického dňa“? aby prechádzky v …

Chcem vedieť viac