10/10/2016 archive

Výzva na predkladania ponúk

Obec Tesárske Mlyňany zverejňuje výzvu na predkladanie ponúk podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na predmet zákazky: Oprava strechy –  Dom smútku časť Mlyňany.   Výzva na stiahnutie: