október 2016 archive

Harmonogram zberu plastov

Obec Tesárske Mlyňany zverejňuje harmonogram zberu plastov do konca roka 2016. Dátum zberu: 24.11.2016 22.12.2016   V tieto dni Vás prosíme, aby ste si vyložili plastový odpad v igelitových vreciach najneskôr do 8.00 h ráno pred svoje domácnosti skadiaľ Vám budu odobraté. Termíny zberu na rok 2017 Vám budú vopred oznámené.

Oznam o zbere plastov

Oznamujeme občanom, že zajtra 27.10.2016 sa uskutoční  zber plastov spred Vašich domácností, preto kto má takýto plastový odpad nech ho zajtra ráno vyloží v igelitových vreciach pred svoju bránu. Do plastového odpadu patrí – neznečistené stlačené alebo zašliapnuté PET fľaše z nápojov, plastové a miktroténové vrecká, baliace fólie, polystyrén, tégliky z jogurtov, obaly z CD, obaly …

Chcem vedieť viac

Oznámenie o výsledku: Oprava strechy – Dom smútku časť Mlyňany.

V súťaži podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa stala ponuka uchádzača Vladimír Behul, M. R. Štefánika 564, 951 76 Tesárske Mlyňany, ktorá bola v sledovanom hodnotiacom kritériu – najnižšia ponúknutá cena vrátane DPH –  najvýhodnejšia. S uchádzačom bude podpísaná zmluva o dielo na daný predmet zákazky.

Výzva na predkladania ponúk

Obec Tesárske Mlyňany zverejňuje výzvu na predkladanie ponúk podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na predmet zákazky: Oprava strechy –  Dom smútku časť Mlyňany.   Výzva na stiahnutie: