Odvolanie mimoriadnej situácie

Odvolanie

mimoriadnej udalosti

 

Obec Tesárske , na základe § 15 ods. 1 písmeno j, zákona NR SR č. 42/1994 Z.z.

o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov,

 

odvoláva

mimoriadnu situáciu

na území obce.

 

 Vyhlásenú 4.6. 2016, o 15.00 hod., z dôvodu ohrozenia obyvateľov povodňou.

 

Odvolanie mimoriadnej situácie platí od 07.00 hod., dňa 5.6.2016

 

 

Tesárske Mlyňany, 5.6.2016                                                Ing. Štefan Valkovič, v. r.

starosta obce