Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín.

Dátum: 24.11.2015

V zmysle ustanovenia § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona o ochrane prírody a krajiny”) týmto Obec Tesárske Mlyňany ako príslušný orgán ochrany prírody oznamuje, že na základe žiadosti Veroniky Chrenovej, Inovecká 4, Zlaté Moravce a Ľudmily Chrenovej, Orechová 500, Tesárske Mlyňany zo dňa 23.11.2015  začalo správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub 3 ks drevín  podľa § 47 ods. 3 cit. zákona rastúcich na pozemku parc. č. 2412/3, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria v k. ú. Tesáre nad Žitavou a par. č. 2412/4, druh pozemku záhrady v k.ú. Tesáre nad Žitavou.

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v tomto začatom správnom konaní je v zmysle § 82 ods. 7 zákona o ochrane prírody a krajiny je 7 dní od zverejnenia tejto informácie. Účastníci konania a dotknuté orgány môžu nahliadnuť do spisu na Obecnom úrade v Tesárskych Mlyňanoch, Hlavná 647, Tesárske Mlyňany počas úradných hodín.