Návrhy VZN

Oznamujeme občanom, že na tabuli oznamov pri OcÚ sú vyvesené návrhy VZN obce, a to:

– VZN č. 4/2015 o určení názvov ulíc, verejných priestranstiev a číslovaní stavieb v obci Tesárske Mlyňany v k.ú. Tesáre nad Žitavou a Mlyňany

  Návrh VZN o určovaní ulíc (303,3 KiB, 738 hits)

– VZN č. 5/2015 o dani z nehnuteľností na rok 2016 

  Návrh VZN o dani z nehnuteľností (97,7 KiB, 572 hits)

– VZN č. 6/2015 o mieste a čase zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky v Základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti obce TM 

  Návrh VZN o určení miesta a času zápisu detí do ZŠ (267,8 KiB, 553 hits)

– Dodatok č. 2 k VZN č. 5/2012 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území Obce Tesárske Mlyňany 

  Dodatok č. 2 k VZN č.5/2012 (261,9 KiB, 608 hits)

– Dodatok č. 2 k VZN č. 6/2012 o výške príspevku v školách a školských zariadeniach zriadených Obcou Tesárske Mlyňany 

  Dodatok č. 2 k VZN č. 6/2012 (257,7 KiB, 606 hits)

– Dodatok č. 1 k VZN č. 3/2011, ktorým sa určuje školský obvod Základnej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Tesárske Mlyňany 

  Dodatok č. 1 k VZN č. 3/2011 (259,0 KiB, 596 hits)