17/09/2015 archive

VZN č.3/2015

Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch schválilo na svojom 8. OZ konanom dňa 16.9.2015 VZN č. 3/2015 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a trhový poriadok v obci Tesárske Mlyňany. VZN nadobúda účinnosť 1.10. 2015.   VZN: