september 2015 archive

VZN č.3/2015

Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch schválilo na svojom 8. OZ konanom dňa 16.9.2015 VZN č. 3/2015 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a trhový poriadok v obci Tesárske Mlyňany. VZN nadobúda účinnosť 1.10. 2015.   VZN: 

Oznam o výsledku – „Oprava strechy ZŠ Š. Moysesa – jedáleň“

Vec: Oznam o výsledku – vyhodnotenie súťaže pre predmet zákazky „Oprava strechy ZŠ Š. Moysesa – jedáleň” V súťaži podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa stala ponuka uchádzača Jozef Švec, Tesárske Mlyňany, Hlavná 469 ktorá bola v sledovanom hodnotiacom kritériu – najnižšia ponúknutá cena …

Chcem vedieť viac

Návrh VZN o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a trhový poriadok v obci Tesárske Mlyňany

Obec Tesárske Mlyňany oznamuje občanom, že na tabuli oznamov pri obecnom úrade je vyvesený návrh na VZN obce Tesárske Mlyňany o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a trhový poriadok v obci Tesárske Mlyňany.