16/04/2015 archive

VZN č. 1/2015 a VZN č. 2/2015

Obecné zastupiteľstvo sa na 5. zasadnutí OZ konanom dňa 16.4.2015 uznieslo na vydaní VZN: