apríl 2015 archive

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja – návrh

Obec Tesárske Mlyňany zverejňuje návrh Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja na roky 2014-2020.

VZN č. 1/2015 a VZN č. 2/2015

Obecné zastupiteľstvo sa na 5. zasadnutí OZ konanom dňa 16.4.2015 uznieslo na vydaní VZN:

Večierok seniorov

Obec Tesárske Mlyňany, zastúpená starostom obce Ing. Štefanom Valkovičom Vás srdečne pozýva na Večierok seniorov, ktorý sa uskutoční dňa 30.4.2015 o 19.00 hodine v KD Mlyňany.  Ďalšie informácie v pozvánke, prípadne: u Bc. Lucii Behúlovej, telefónne číslo 0908724262

Pozvánka na 5. zasadnutie OZ

Zároveň pozývame týmto spôsobom (z dôvodu neuvedenia mena a adresy) všetkých uchádzačov o post – Hlavného kontrolóra obce na zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 16.4.2015 o 17.30 hodine.

Prianie k Veľkonočným sviatkom