17/12/2014 archive

Oznam o výsledku súťaže

Vec: Oznam o výsledku – vyhodnotenie súťaže pre predmet zákazky „Dodanie konvektomatu ” V súťaži podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa stala ponuka uchádzača GASTROVRÁBEĽ, s.r.o., M. R. Štefánika 1832, Dolný Kubín, ktorá bola v sledovanom hodnotiacom kritériu – najnižšia ponúknutá cena vrátane DPH …

Chcem vedieť viac