júl 2014 archive

Výzva na predkladanie ponúk

Obec Tesárske Mlyňany zastúpená starostom obce Ing. Štefanom Valkovičom vydáva výzvu na predkladanie ponúk Zákazka podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na:   Názov zákazky: Oprava strechy budovy v areáli ihriska v časti Tesáre. Výzva na stiahnutie: 

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín

Dátum: 16.7.2014 V zmysle ustanovenia § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona o ochrane prírody a krajiny“) týmto Obec Tesárske Mlyňany ako príslušný orgán ochrany prírody oznamuje, že na základe žiadosti Márii Halúzovej, bytom Hlavná 448, Tesárske Mlyňany zo dňa 14.6. …

Chcem vedieť viac

III. ročník sútaže vo varení guláša a sútaže Silák obce

Dňa 12.7.2014 sme pripravili pre občanov obce, ale i návštevníkov III. ročník sútaže vo varení guláša a súťaže Silák obce. Svoje schopnosti vo varení prišlo ukázať 17 družstiev. Všetky družstvá sa snažili o to, aby ich guláš bol najlepší. Spestrením dňa bola súťaž Silák obce, ktorá sa skladala z disciplín: hod polenom, zatĺkanie klincov, hod …

Chcem vedieť viac