Oznam pre neplatičov daní a poplatkov

V zmysle zákona č. 233/1995 o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok)
a o zmene a doplnení ďalších zákonov, podľa ktorého sú vykonávané exekučné príkazy je obec povinná konať v tomto smere nápravu – vymáhaním si pohľadávok.

Z tohto dôvodu upozorňujeme občanov, aby si prípadné nedoplatky uhradili v čo najkratšom čase a tak sa vyhli exekučnému konaniu.

(Je možné dohodnúť sa na splátkovom kalendári, ktorý musí byť dodržiavaný).

Exekúcie sa vykonávajú od najvyšších dlžných súm.