Výzva na odstránenie a okliesnenie stromov, ktoré ohrozujú bezpečnosť prevádzky vedení

výzva ZSEZápadoslovenská energetika VYZÝVA všetkých vlastníkov, nájomcov alebo správcov nehnuteľností, na ktorých sa nachádzajú nadzemné i pozemné elektrické vedenia v správe ZSE, a.s. na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky vedení distribučnej sústavy a to v rozsahu podľa § 43 Zákona č. 251/2012 Z.z. v platnom znení.

Požadovaný konečný termín vykonania prác je 15.3.2013

V prípade, že táto lehota uplynie márne, ZSE, a.s. vykoná odstránenie a okliesnenie stromov a porastov v mysle oprávnenia vyplývajúceho z § 11 Zákona č. 251/2012 Z.z. v platnom znení.

O nevyhnutné vypnutie vedenia z bezpečnostných dôvodov pre prípad výrubu a orezu porastov je nutné požiadať v lehote min. 25 dní pred plánovanou realizáciou prác na ZSE, a.s. tel. č: 037/7763286