Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín.

Dátum: 21.1.2013

V zmysle ustanovenia § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona o ochrane prírody a krajiny“) týmto Obec Tesárske Mlyňany ako príslušný orgán ochrany prírody oznamuje, že dňa 21. 01. 2013 začalo správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 cit. zákona rastúcich na pozemku parc. č. 25/2 druh pozemku zastavané plochy, v k. ú. Tesáre nad Žitavou /pozemok v areáli kostola/ v obci Tesárske Mlyňany.

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia (na adresu zlatnanska@tesarskemlynany.sk) záujmu byť účastníkom v tomto začatom správnom konaní je v zmysle § 82 ods. 7 zákona o ochrane prírody a krajiny 7 dní od zverejnenia tejto informácie. Účastníci konania a dotknuté orgány môžu nahliadnuť do spisu na Obecnom úrade v Tesárskych Mlyňanoch, Hlavná 647, Tesárske Mlyňany počas úradných hodín, alebo na ústnom pojednávaní, ktoré sa uskutoční dňa 31.1.2013 /vo štvrtok /  o 9.00 h, so stretnutím účastníkov konania pred kostolom v Tesárskych Mlyňanoch.