Sadzobník správnych poplatkov

Sadzobník správnych poplatkov platný pre Obec Tesárske Mlyňany je zverejnený na obecnej stránke v časti:

SAMOSPRÁVA —-> Dokumenty OZ —> Sadzobník správnych poplatkov

 

Odkaz na link: http://www.tesarskemlynany.sk/sadzobnik-spravnych-poplatkov/