Plán udržateľnej mobility Nitrianskeho samosprávneho kraja

Obec Tesárske Mlyňany ako  dotknutá  obec zverejňuje správu o hodnotení strategického dokumentu

a návrhu strategického dokumentu , ktoré sú zverejnené na adrese:

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/plan-udrzatelnej-mobility-nitrianskeho-samospravneho-kraja

 

Voľby do NR SR 2020 – informácia pre voliča

Predseda NRSR vyhlásil voľby do NR SR a určil termín ich konania na sobotu 29.2.2020.

Z uvedeného Vám oznamujeme nasledovné informácie:

Informácie pre voliča

 

Právo voliť

Právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky má občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia.

Spôsob voľby

Volič môže voliť na území Slovenskej republiky

 

–  vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný

(Informácia pre voliča), alebo

–  v ktoromkoľvek volebnom okrsku na základe hlasovacieho preukazu

(Hlasovací preukaz).

Volič môže voliť mimo územia Slovenskej republiky poštou, ak

–  nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a bol na základe žiadosti zapísaný do osobitného zoznamu voličov,

(Voľba poštou voličom, ktorý nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky)

 

–  má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia.

(Voľba poštou voličom, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky)

Súpis chovateľov ošípaných neevidovaných v CEHZ v Žiline

Regionálna veterinárna a potravinová správa Nitra, ako vecne a miestne príslušná správa v zmysle § 8 ods. 3 a § 16 ods. 7 zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v platnom znení oznamuje, že v súvislosti s nepriaznivou situáciou Afrického moru ošípaných (AMO) je potrebné nahlásiť chovateľov, ktorí majú jednu a viac ošípaných. 

Súpis chovateľov je Obec povinná zaslať najneskôr do 25.11.2019, z uvedeného prosíme o nahlásenie

chovateľov ošípaných neevidovaných v Centrálnej evidencii hospodárskych zvierat (CEHZ) v Žiline

na t.č. 0908724262 – Bc. Lucia Behúlová

               037/6426918 – Obecný úrad

Zároveň Vám oznamujú, že chovatelia sú povinní registrovať chov ošípaných (nahlásenie na Obecnom úrade, nie je postačujúce), ktoré držia pre vlastnú spotrebu čo i len jeden kus ošípanej.  

Prikladáme potrebné tlačivá:

Poučenie

Registrácia chovu D farma

Registrácia chovu

Voľby do NR SR 2020 – zverejnenie elektronickej adresy na doručovanie žiadostí o voľbu poštou

Obec Tesárske Mlyňany podľa § 60 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje elektronickú adresu
na doručovanie žiadostí o voľbu poštou a to:

zlatnanska@tesarskemlynany.sk

Dôležité informácie k voľbe poštou voličmi, ktorí majú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, ale v čase volieb sa budú zdržiavať mimo jej územia sú uvedené na webovej stránke Ministerstva vnútra Slovenskej republiky: http://www.minv.sk/?nr20-posta2

 

Večierok seniorov

Obec Tesárske Mlyňany Vás srdečne pozýva na „Večierok seniorov“ 🙂

Oznam

Obec Tesárske Mlyňany Vám oznamuje, že na nádvorí OÚ je pristavený

kontajner na zber veľkoobjemového odpadu.

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín.

Dátum: 07.10.2019

V zmysle ustanovenia § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona o ochrane prírody a krajiny“) týmto Obec Tesárske Mlyňany ako príslušný orgán ochrany prírody oznamuje, že na základe žiadosti

Marta Beličinová, Štefana Moysesa 360, 951 76 Tesárske Mlyňany  zo dňa 7.10.2019 začalo správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 cit. zákona:

  • 1 ks Smrek obyčajný (Picea abies)
  • 1 ks Jedľa biela (Abies alba)
    rastúcich na pozemku s parcelým č. KN-C  234/2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,  k.ú. Tesáre nad Žitavou, Obec Tesárske Mlyňany.

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického (zlatnanska@tesarskemlynany.sk) potvrdenia záujmu byť účastníkom v tomto začatom správnom konaní je v zmysle § 82 ods. 7 zákona o ochrane prírody a krajiny 5 pracovných dní od zverejnenia tejto informácie. Účastníci konania a dotknuté orgány môžu nahliadnuť do spisu na Obecnom úrade v Tesárskych Mlyňanoch, Hlavná 647, Tesárske Mlyňany počas úradných hodín.

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín.

Dátum: 07.10.2019

V zmysle ustanovenia § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona o ochrane prírody a krajiny“) týmto Obec Tesárske Mlyňany ako príslušný orgán ochrany prírody oznamuje, že na základe žiadosti

Mesta Zlaté Moravce, Mestský úrad, Ul. 1. mája 2, 953 01 Zlaté Moravce  zo dňa 3.10.2019 začalo správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 cit. zákona:

  • 3 ks listnatého opadavého stromu Aesculus hippocastanum (pagaštan konský)  
  • 1 ks listnatého opadavého stromu rodu Acer sp. (javor)
    rastúcich na pozemku s parcelým č. KN-E  5607, druh pozemku: ostatná plocha,  k.ú. Zlaté Moravce, Mesto Zlaté Moravce.

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického (zlatnanska@tesarskemlynany.sk) potvrdenia záujmu byť účastníkom v tomto začatom správnom konaní je v zmysle § 82 ods. 7 zákona o ochrane prírody a krajiny 5 pracovných dní od zverejnenia tejto informácie. Účastníci konania a dotknuté orgány môžu nahliadnuť do spisu na Obecnom úrade v Tesárskych Mlyňanoch, Hlavná 647, Tesárske Mlyňany počas úradných hodín.

Odstávka elektrickej energie

Pracovníci Západoslovenskej energetiky oznamujú občanom, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy bude odstávka elektriny v našej obci dňa

11.10. 2019 v čase od 8.00 – 11.00 

ulica Hlavná v časti Tesáre od č. 256 po 435,

Hlavná č. d. 595,596,597,600,639,640,642,643,644,647,648, 

obecná bytovka č. 761

ulica Lúčna

a ul. Š. Moysesova

11.10.2019 v čase od 12.00 – 15.00  ulice:

Š. Moysesa č. 385

Za kostolom, Školská a  Železničná

Odstávka elektrickej energie

Pracovníci Západoslovenskej energetiky oznamujú občanom, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy bude odstávka elektriny v našej obci dňa

24.09. 2019 v čase od 8.00 – 11.00 v časti Mlyňany ulice: Za humnami, Športová a Kapusničky

24.09.2019 v čase od 11.30 – 15.30 v časti Tesáre ulica Hlavná od č. 436 smerom na Zlaté Moravce, Krížna ulica, Orechová a ulica M. R. Štefánika