sep 08

Informácia o volebných okrskoch v obci Tesárske Mlyňany

Oznamujeme občanom, že pre Voľby do samosprávnych krajov, ktoré sa budú konať dňa 4.11.2017 boli v našej obci vytvorené dva volebné okrsky:

okrsok č. 1 pre časť Tesáre nad Žitavou – volebná miestnosť v Kultúrnom stredisku služieb

okrsok č. 2 pre časť Mlyňany – volebná miestnosť v sále Kultúrneho domu

aug 21

Oznam – elektronická adresa – voľby do orgánov samosprávnych krajov

Obec Tesárske Mlyňany  zverejňuje elektronickú adresu na doručenie

oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej

komisie a to:

zlatnanska@tesarskemlynany.sk

 

aug 10

Oznam

Vážení občania,

je nám to ľúto, ale v mesiacoch júl a august 2017 bolo podaných niekoľko podnetov (udaní) zo strany občana našej obce súvisiacich so zberom odpadov v našej obci. Do doby doriešenia tejto záležitosti je prísne zakázané vyvážanie odpadov na nádvorie Obecného úradu v Tesárskych Mlyňanoch. Porušovateľ tohto zákazu bude riešený v priestupkovom konaní.

Odpad je možné likvidovať v zariadeniach:

 • Skládka TKO v Zlatých Moravciach
 • Waste Recycling v Zlatých Moravciach
 • Zberné suroviny v Zlatých Moravciach
 • Papier, sklo je možné likvidovať v kontajneroch umiestnených v obci
 • Plasty sú odoberané zberovou spoločnosťou priamo od Vašich domácností.

S ostatnými odpadmi treba nakladať v súlade
so zákonom o odpadoch č. 79/2015 Z. z.

aug 10

Informácia o čerpaní dovolenky

Oznamujeme občanom, že starosta obce Ing. Štefan Valkovič čerpá v dňoch od 11. – 19.8.2017 (vrátane) dovolenku. Zastupuje p. František Polák, telefónne číslo: 0902 408 453.

aug 01

Návrhy VZN

Obec Tesárske Mlyňany zverejňuje návrhy VZN:

  Návrh VZN č. 3/2017 (264,1 KiB, 57 hits)

  Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2016 (255,5 KiB, 52 hits)

júl 26

Výzva na súťaž

Obec Tesárske Mlyňany, zastúpená starostom obce Ing. Štefanom Valkovičom, ako verejný obstarávateľ podľa § 7 odsek 1 písm. b) Zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňuje výzvu na súťaž:

Názov zákazky: „Prístavba MŠ v Tesárskych Mlyňanoch – vnútorné vybavenie MŠ“

Výzva na stiahnutie:

  Prístavba MŠ v Tesárskych Mlyňanoch - vnútorné vybavenie MŠ (889,4 KiB, 88 hits)

 

 

júl 26

Oznámenie o výsledku súťaže – „Údržba osvetlenia a rozhlasu – Tesárske Mlyňany“

V súťaži podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa  ponuka uchádzača Tomáš Gálik ROTESAT, Lovce č. 117, ktorá bola v sledovanom hodnotiacom kritériu – najnižšia ponúknutá cena vrátane DPH – najvýhodnejšia.

júl 07

Oznámenie o výsledku – „Rekonštrukcia budov“

Oznámenie o výsledku súťaže: „Rekonštrukcia budov“

 

V súťaži podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa stala ponuka uchádzača Jozef Švec, Hlavná 469, 951 76 Tesárske Mlyňany, ako jedinej zúčastnenej firmy považovala a vyhodnotila ako „najnižšia ponuka“ S uchádzačom bude podpísaná zmluva o dielo na daný predmet zákazky.

 

júl 06

Výzva na predkladanie ponúk – Údržba osvetlenia a rozhlasu

Obec Tesárske Mlyňany zverejňuje výzvu na predkladanie ponúk podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na predmet zákazky: „Údržba osvetlenia a rozhlasu – Tesárske Mlyňany“

Výzva: 

  Výzva na predkladanie ponúk - "Údržba osvetlenia a rozhlasu - Tesárske Mlyňany" - 2017 (232,3 KiB, 67 hits)

júl 06

Voľné pracovné miesta – ZŠ Š. Moysesa

Obec Tesárske Mlyňany zverejňuje voľné pracovné miesta v ZŠ Š. Moysesa v Tesárskych Mlyňanoch na pozíciu:

 

 1. Učiteľ telesnej výchovy – 

    Voľné pracovné miesto - učiteľ telesnej výchovy (189,9 KiB, 52 hits)

 2. Učiteľ nemeckého jazyka – 

    Voľné pracovné miesto - učiteľ nemeckého jazyka (190,1 KiB, 60 hits)

 

 

Staršie «