okt 16

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín.

Dátum: 16.10.2018

V zmysle ustanovenia § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona o ochrane prírody a krajiny“) týmto Obec Tesárske Mlyňany ako príslušný orgán ochrany prírody oznamuje, že na základe žiadosti

Mgr. Jany Šimegovej zo dňa 12.10.2018 začalo správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub 2 ks drevín, podľa § 47 ods. 3 cit. zákona rastúcich na pozemku parcela č. 2368 druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie
v k. ú. Tesáre nad Žitavou, Obec Tesárske Mlyňany.

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v tomto začatom správnom konaní je v zmysle § 82 ods. 7 zákona o ochrane prírody a krajiny 5 dní od zverejnenia tejto informácie. Účastníci konania a dotknuté orgány môžu nahliadnuť do spisu na Obecnom úrade v Tesárskych Mlyňanoch, Hlavná 647, Tesárske Mlyňany počas úradných hodín.

okt 10

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín.

Dátum: 10.10.2018

V zmysle ustanovenia § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona o ochrane prírody a krajiny“) týmto Obec Tesárske Mlyňany ako príslušný orgán ochrany prírody oznamuje, že na základe žiadosti

Mesta Zlaté Moravce, ul. 1. mája 1/B, Zlaté Moravce zo dňa 9.10.2018 začalo správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub :

 • 6 ks drevín, podľa § 47 ods. 3 cit. zákona rastúcich na pozemku parcela registra „C“ č. 1546/1, druh pozemku: ostatná plocha v k. ú. Zlaté Moravce, Mesto Zlaté Moravce
 • 4 ks drevín, podľa § 47 ods. 3 cit. zákona rastúcich na pozemkoch parcela registra „E“ č. 5681/2 a 5682 druh pozemku: ostatná plocha v k. ú. Zlaté Moravce, Mesto Zlaté Moravce
 • 1 ks dreviny, podľa § 47 ods. 3 cit. zákona rastúceho na pozemku parcela registra „E“ č. 5573/2 druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie v k. ú. Zlaté Moravce, Mesto Zlaté Moravce
 • 1 ks dreviny, podľa § 47 ods. 3 cit. zákona rastúceho na pozemku parcela registra „E“ č. 5603 druh pozemku: ostatná plocha v k. ú. Zlaté Moravce, Mesto Zlaté Moravce
 • 1 ks dreviny, podľa § 47 ods. 3 cit. zákona rastúcich na pozemku parcela registra „E“ č. 5686 druh pozemku: ostatná plocha v k. ú. Zlaté Moravce, Mesto Zlaté Moravce

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v tomto začatom správnom konaní je v zmysle § 82 ods. 7 zákona o ochrane prírody a krajiny 5 dní od zverejnenia tejto informácie.

E-mailová adresa na doručenie: zlatnanska@tesarskemlynany.sk

Účastníci konania a dotknuté orgány môžu nahliadnuť do spisu na Obecnom úrade v Tesárskych Mlyňanoch, Hlavná 647, Tesárske Mlyňany počas úradných hodín.

okt 10

Oznámenie o odstávke elektrickej energie

Západoslovenská distribučná oznamuje, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy budú dňa

15.10.2018 v čase od 7.30 -16.30 h bez dodávky elektrickej energie nasledovné ulice:

 • Hlavná ulica v časti Mlyňany
 • Hlavná ulica v časti Tesáre od Tesáre od stredu obce smerom na Zlaté Moravce po č. 435 a 595
 • Lúčna ulica
 • Ulica Š. Moysesa – vrchná časť od kostola po č. d. 279 a 361
 • Železničná ulica
 • Ulica Za kostolom
 • Školská ulica

23.10 2018 a 26.10. 2018 v čase od 7.30 – 16.30 h bez dodávky elektrickej energie nasledovné ulice:

 • Ambrózyho
 • D. Kovalovského

 

okt 08

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín.

Dátum: 8.10.2018

V zmysle ustanovenia § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona o ochrane prírody a krajiny“) týmto Obec Tesárske Mlyňany ako príslušný orgán ochrany prírody oznamuje, že na základe žiadosti

Adriána Slováka a Heleny Slovákovej, Pinárska 285, 951 76 Tesárske Mlyňany  zo dňa 8.10.2018 začalo správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub 1 ks drevín, podľa § 47 ods. 3 cit. zákona rastúcich na pozemku parcela č. 139/4 druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie v k. ú. Tesáre nad Žitavou, Obec Tesárske Mlyňany.

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v tomto začatom správnom konaní je v zmysle § 82 ods. 7 zákona o ochrane prírody a krajiny 5 dní od zverejnenia tejto informácie. Účastníci konania a dotknuté orgány môžu nahliadnuť do spisu na Obecnom úrade v Tesárskych Mlyňanoch, Hlavná 647, Tesárske Mlyňany počas úradných hodín.

okt 05

Návrh zmeny rozpočtu

Obec Tesárske Mlyňany zverejňuje návrh zmeny rozpočtu

  Zmena rozpočtu obce - rozpočtovým opatrením č. 6 sprievodný list (97,8 KiB, 40 hits)

  Návrh zmeny rozpočtu (805,7 KiB, 41 hits)

okt 05

Zverejnenie zámeru prevodu majetku

Obec Tesárske Mlyňany zverejňuje zámer prevodu majetku spôsobom predaja v súlade s § 9a ods. 8 psm. e) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

 

  Zverejnenie zámeru prevodu majetku (75,6 KiB, 61 hits)

okt 03

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do orgánov samosprávy obcí

Obec  Tesárske Mlyňany uverejňuje podľa § 173 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby do obecného  zastupiteľstva: 

  Zoznam zaregistrovaných kandidátov - starosta obce (81,0 KiB, 187 hits)

 

Obec Tesárske Mlyňany uverejňuje podľa § 178 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby starostu obce:

  Zoznam zaregistrovaných kandidátov - poslanci OZ (90,6 KiB, 235 hits)

sep 26

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín.

Dátum: 26.9.2018

V zmysle ustanovenia § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona o ochrane prírody a krajiny“) týmto Obec Tesárske Mlyňany ako príslušný orgán ochrany prírody oznamuje, že na základe žiadosti

Tomáša Čičeľa a Mgr. Lenky Čičeľovej, Hlavná 663, 951 76 Tesárske Mlyňany  zo dňa 25.9.2018 začalo správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub 3 ks drevín, podľa § 47 ods. 3 cit. zákona rastúcich na pozemku parcela č. 1140/1 druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie v k. ú. Mlyňany, Obec Tesárske Mlyňany.

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v tomto začatom správnom konaní je v zmysle § 82 ods. 7 zákona o ochrane prírody a krajiny 5 dní od zverejnenia tejto informácie. Účastníci konania a dotknuté orgány môžu nahliadnuť do spisu na Obecnom úrade v Tesárskych Mlyňanoch, Hlavná 647, Tesárske Mlyňany počas úradných hodín.

sep 10

ZUBEREC 2018

Obecný úrad Tesárske Mlyňany Vás srdečne pozýva na výlet
do Obce Zuberec, ktorý sa uskutoční v dňoch
od 11.10.2018 do 14.10.2018. Ubytovanie je rezervované
v príjemnom penzióne Jantoľák, pričom tento pobyt
bude spestrený fakultatívnym výletom na Oravský zámok
a prehliadkou Oravskej dediny (skanzem v Zuberci). Uvedené
fakultatívne výlety nie sú povinné, pričom program je možné
si zostaviť individuálne.

 

Pre upresnenie rezervácie je potrebné, aby ste sa zapísali a zaplatili zálohu
20,- eur/osoba najneskôr do 28.9.2018.

Ubytovanie: 11 eur/noc
odchod: 11.10. 2018 (Štvrtok) o 8.00 hod.
príchod: 14.10. 2018 (Nedeľa) cca o 11.00 hod.
– ubytovanie, posedenie v spoločenskej miestnosti, prípadne turistika

Predpokladaný program:

Piatok: možnosť návštevy Oravského zámku

Sobota: možnosť návštevy skanzemu, v prípade záujmu spoločné grilovanie

Nedeľa:  predpokladaný odchod domov cca 10.00 – 10.30.

Možnosť stravovania formou polopenzie, ktorá záhrňa raňajky a večere.

Rezervácie a bližšie informácie Vám poskytne pani Silvia Malá na tel.čísle 0908724262

 

Tešíme sa na Vás.

 

sep 06

Informácie k odovzdávaniu kandidátnych listín do orgánov samosprávy obcí 2018

Obec Tesárske Mlyňany oznamuje kandidátom, že termín odovzdania kandidátnych listín je  do 11.septembra 2018 do 24,00 hod.

– kandidátne listiny sa odovzdávajú osobne nezávislým kandidátom alebo splnomocnencom politickej strany, politického hnutia

– ku kandidatúre sa podávajú  dokumenty:

1x rovnopis kandidátnej listiny

1x rovnopis vyhlásenia kandidáta

1x petícia (nezávislý kandidát)

 

–  informácie k voľbám  podáva a  kandidátne listiny preberá zapisovateľka miestnej volebnej komisie:     Bc. Lucia Behúlová

 

Adresa na odovzdanie:

             Obecný úrad Tesárske Mlyňany, Hlavná 647/96, 951 76 Tesárske Mlyňany

 

Kandidátne listiny je možné odovzdať počas pracovných dní, úradných hodín a to:

PONDELOK       8:00 – 12:00   13:00 – 16.00 hod.

UTOROK            8:00 – 12:00   13:00 – 16.00 hod.

STREDA             8:00 – 12:00   13:00 – 16.30 hod.

ŠTVRTOK          8:00 – 12:00   13:00 – 16.00 hod.

PIATOK               8:00 – 12:00   13:00 – 15.30 hod.   

 

 

Tel. kontakt : 0908724262

e-mail: zlatnanska@tesarskemlynany.sk

Dôležité oznamy:

Dňa 10.9.2018 bude zapisovateľka prítomná na Obecnom úrade až po 13.00 h, nakoľko sa majú všetci zapisovatelia miestnych volebných komisií zúčastniť školenia v Nitre.

Dňa 11.9.2018 je možné odovzdať kandidátne listiny po úradných hodinách na adrese:

M. R. Štefánika 584, 951 76 Tesárske Mlyňany u zapisovateľky 

Staršie «