nov 15

Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 2016-2020

Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Štefánikova trieda 69, Nitra oznamuje občanom, že verejné prerokovanie správy o hodnotení strategického dokumentu a návrhu strategického dokumentu „Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 2016-2020“ v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa uskutoční dňa 30. novembra 2017 o 9.00 hod. na Okresnom úrade Nitra, Štefánikova tr. 69, Nitra, v priestoroch veľkej zasadacej miestnosti č. 64.

 

Strategický dokument je zverejnený na stránke:

 

http://enviroportal.sk/sk/eia/detail/program-odpadoveho-hospodarstva-nitrianskeho-kraja-na-roky-2016-2020

 

nov 12

Informácia o odstávke elektrickej energie dňa 14.11.2017

Západoslovenská distribučná, a.s., oznamuje, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy budú dňa 14.11.2017 v čase od 9.30 – 12.30 hod. bez dodávky elektriky ulice:

Š. Moysesa, Pinárska, Lipová ulica a

Hlavná ulica 650, 652 a 654, 252, 253, 254, 255,765.

nov 10

Výlet na Vianočné trhy do Košíc

Pozývame Vás na Vianočné trhy do Košíc.

Košické rozprávkové Vianoce – takto sa už niekoľko rokov nazýva adventné obdobie v Košiciach.

Hlavná ulica, ktorá je zároveň najdlhšou pešou zónou na Slovensku, sa premení na rozprávkovú krajinku plnú drevených stánkov, lahodných nápojov i jedál, vyzdobenú vločkami a stromčekmi.
Tešiť sa môžete na Primátorský punč, Anjelskú kapustnicu, varené vínka zo všetkých kútov slovenska, ovocné čajíky, horúce čokoládky, perníky, medovníky, langoše, zemiakové placky, klobásky i smažené mäso, i ručne vyrábané vianočné ozdoby, živý Betlehem, bohatý sprievodný program a krásnu výzdobu.

 

Termín: 15.12.2017, t.j. piatok

Cena zájazdu pri 50  (počet miest v autobuse) prihlásených: 10 eur

Prihlásiť sa a zaplatiť požadovanú sumu môžete u Bc. Lucii Behúlovej, na t. čísle: 0908 724 262 alebo priamo na obecnom úrade do 6.12.2017.

nov 08

Návrh rozpočtu na roky 2018-2020

Obec Tesárske Mlyňany, zverejňuje návrh rozpočtu na roky 2018-2020.

  Rozpočet príjmov na roky 2018-2020 (12,0 KiB, 33 hits)

  Rozpočet výdavkov na roky 2018-2020 (40,1 KiB, 32 hits)

nov 08

Návrhy VZN

Obec Tesárske Mlyňany, zverejňuje návrhy VZN a to:

 

  Návrh - Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2017,ktorým sa ruší dodatok č. 1 k VZN č. 5/2012 (81,4 KiB, 22 hits)

 

  Návrh - Všeobecne záväzné nariadenie Obce Tesárske Mlyňany o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Tesárske Mlyňany (388,3 KiB, 26 hits)

 

  Návrh - Všeobecne záväzné nariadenie obce Tesárske Mlyňany č. 6 z roku 2017 o dani z nehnuteľnosti na kalendárny rok 2018 (97,4 KiB, 16 hits)

 

nov 06

Zverejnenie zámeru odpredaja časti obecného pozemku

Obec Tesárske Mlyňany zverejňuje zámer na odpredaj časti pozemku v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písmeno e) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

Zámer: 

  Zverejnenie zámeru (197,0 KiB, 39 hits)

okt 09

Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania

Okresný úrad Nitra, odbor výstavby a bytovej politiky, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad oznamuje začatie konania na vyvlastnenie vlastníckeho práva k pozemkom pre stavbu rýchlostnej cesty

„R1 Trnava – Nitra – Žarnovica – Žiar nad Hronom – Zvolen – Banská Bystrica – Ružomberok“

stavba: „Rýchlostná cesta R1 Selenec – Beladice

              k.ú. Tesáre nad Žitavou

              kraj: Nitriansky, okres: Zlaté Moravce

 

Viac informácií:

  Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania (1,4 MiB, 87 hits)

okt 02

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre Voľby do VÚC

Obec Tesárske Mlyňany, zverejňuje zoznam zaregistrovaných kandidátov pre Voľby do VÚC, ktoré sa budú konať dňa 4.11.2017.

Zoznamy:

  Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu samosprávneho kraja (44,3 KiB, 83 hits)

  Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva (48,3 KiB, 92 hits)

 

sep 08

Informácia o volebných okrskoch v obci Tesárske Mlyňany

Oznamujeme občanom, že pre Voľby do samosprávnych krajov, ktoré sa budú konať dňa 4.11.2017 boli v našej obci vytvorené dva volebné okrsky:

okrsok č. 1 pre časť Tesáre nad Žitavou – volebná miestnosť v Kultúrnom stredisku služieb

okrsok č. 2 pre časť Mlyňany – volebná miestnosť v sále Kultúrneho domu

aug 21

Oznam – elektronická adresa – voľby do orgánov samosprávnych krajov

Obec Tesárske Mlyňany  zverejňuje elektronickú adresu na doručenie

oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej

komisie a to:

zlatnanska@tesarskemlynany.sk

 

Staršie «