Jánske ohne – pozvánka

Prerušenie distribúcie elektriny – 22.6.2021

Západoslovenská distribučná, a. s., oznamuje občanom, že dňa 22.6.2021 (t. j. utorok) bude prerušená distribúcia elektriny v čase od 7:45 – 15:30 hod. na uliciach:

 Kapusničky, Športová a Za humnami.

Verejná vyhláška – Územné rozhodnutie „Vieska nad Žitavou – Protipovodňová ochrana obce“

Obec Tesárske Mlyňnay  zverejňuje Verejnú vyhlášku – územné rozhodnutie 

navrhovateľ: Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany,

Nábrežie Ivana Krasku, č. 3/384, 921 80 Piešťany na stavbu:

 

„Vieska nad Žitavou – Protipovodňová ochrana obce“

 

109_2021_Vieska_n_Ž_SVP_š_p_Protipovodňová ochrana obce – ÚRVV

SČITANIE OBYVATEĽOV – informácia

Oznamujeme občanom, že prebieha posledný víkend (t. j. 12. a 13. júna 2021) v súvislosti
so sčítaním obyvateľov.

V prípade , ak ste sa ešte nesčítali a máte záujem o dosčítanie sa, kontaktujte Obecný úrad
na t. č. 0908724262, prípadne Call centrum na t. č. 02 22119999 alebo 02 20924919.

Návrh VZN č. 1/2021 o podmienkach prideľovania nájomných bytov

Obec Tesárske Mlyňany zverejňuje  Návrh VZN č. 1-2021 o podmienkach prenájmu obecných bytov

Návrh VZN č. 1-2021 o podmienkach prenájmu obecných bytov

 

Upozornenie Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Nitra – chovatelia ošípaných

Obec Tesárske Mlyňany zverejňuje Upozornenie Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy v Nitra v súvislosti s chovom ošípaných:

Viac info tu:

Upozornenie

Registrácia farmy

Žiadosť o registráciu chovu hospodárskych zvierat

Registracia_chovu_1_ks_OS-Priloha_c1

RegFarm2017

Oznam – výkopové práce

Oznamujeme občanom, že od zajtrajšieho dňa (t. j. 8.6.2021) sa začínajú vykonávať výkopové práce pre uloženie optického kábla na uliciach:
M. R. Štefánika, Orechová ul., Krížna ul.
Práce budú trvať približne jeden týždeň.

Zverejnenie zámeru odpredaja – Sýkora

Obec Tesárske Mlyňany zverejňuje zámer odpredaja pozemku pre p. Vincenta Sýkoru.

Viac tu:

zverejnenie zámeru sýkora

VEREJNÁ VYHLÁŠKA: „Vieska nad Žitavou – Protipovodňová ochrana obce“ – oznámenie o začatí konania

Obec Tesárske Mlyňany zvrejňuje verejnú vyhlášku:

Oznámenie o začatí územného konania podľa § 36 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov

Navrhovateľ: Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik,  Odštepný závod Piešťany, Nábrežie Ivana Krasku č. 3/834, 921 80 Piešťany 

stavba: „Vieska nad Žitavou – Protipovodňová ochrana obce“

Verejná vyhláška tu:

109_2021_Vieska_n_Ž_SVP_š_p_Protipovodňová ochrana obce – ZÚKVV_elektronicky

Návrh záverečného účtu za rok 2020

Obec Tesárske Mlyňany zverejňuje návrh účtu za rok 2020.

Dňom zverejnenia návrhu začína plynúť 10 dňová lehota, počas, ktorej môžu fyzické a právnické osoby

uplatniť pripomienky k návrhu záverečného účtu v písomnej forme, elektronicky alebo ústne 

do zápisnice na Obecnom úrad p. Zlatňanskej.

Návrh záverečného účtu za rok 2020