Oznámenie o prerušení distribúcie elektrickej energie dňa 13.12.2021

Výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu z rozpočtu Obce Tesárske Mlyňany

V zmysle  VZN č. 1/2015 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu Obce Tesárske Mlyňany Vám oznamujeme, že môžete predkladať žiadosti na kalendárny rok 2022. Žiadosť o dotáciu je možné predkladať do 31.1.2022.

 

VZN č. 1/2015 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu Obce Tesárske Mlyňany, kde sú uvedené podmienky poskytnutia dotácií s príslušným formulárom nájdete na:

VZN_._1_-_2015_o_poskytovan_dotci_z_rozpotu_obce

 

Mikuláš v našej obci Tesárske Mlyňany

Oznam o začatí konania -výrub drevín

879-001/2021

Obec Tesárske Mlyňany, zastúpená starostom obce Ing. Štefan Valkovič, zverejňuje podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 543/2002 Z. z.“) v súlade s § 3 ods. 6 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov informáciu o začatom správnom konaní vo veci vydania súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. na základe žiadosti

Ing. Zuzana Jarošová, Hlavná 597/62, 951 76 Tesárske Mlyňany

Špecifikácia drevín, ktoré sa majú vyrúbať, a údaje o pozemku na ktorom drevina rastie:

1 ks slivka s obvodom 65 cm meraných vo výške 130 cm nad zemou,

rastúci v okrese Zlaté Moravce,  zastavané územie obce Tesárske Mlyňany, katastrálnom území Tesáre nad Žitavou, na pozemku parcely:

  • registra „C“ s parcelným číslom 901/3, druh zastavaná plocha a nádvorie.

 

V prípade záujmu byť účastníkom konania je potrebné doručiť potvrdenie záujmu do piatich pracovných dní (vrátane) od zverejnenia informácie, a to buď písomne na adresu: Obec Tesárske Mlyňany, Obecný úrad Tesárske Mlyňany, Hlavná  647/96, 951 76  Tesárske Mlyňany alebo elektronicky na e-mailovú adresu: zlatnanska@tesarskemlynany.sk.

Rozsah hodnotenia – Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie NSK na roky 2021-2027

Obec Tesárske Mlyňany zverejňuje

Rozsah hodnotenia – Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie NSK na roky 2021-2027

Rozsah hodnotenia – Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie NSK na roky 2021-2027

Verejnosť môže svoje pripomienky predložiť do 10 dní od jeho zverejnenia

Okresnému úradu Nitra

odbor starostlivosti o ŽP

Štefánikova 69

949 01 Nitra

Prerušenie elektrickej energie dňa 24.11.2021

Západoslovenská distribúcia dopĺňa informáciu v súvislosti s prerušením distribúcie elektrickej energie na deň 24.11.2021.

Oznam – Národná linka na pomoc deťom v ohrození pod názvom VIAC AKO N(I)CK

Národná linka na pomoc deťom v ohrození pod názvom VIAC AKO N(I)CK je jedným zo systémových opatrení, ktoré vyplýva z Národnej stratégie ochrany detí pred násilím, ktorá je schválená vládou SR.

Je realizovaná v rámci NP Podpora ochrany detí pred násilím prostredníctvom Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny a je prvou štátom garantovanou linkou pomoci pre deti a mladých ľudí. Národná linka poskytuje pomoc prostredníctvom online chatu a emailovej poradne pomoc@viacakonick.gov.sk . Všetky informácie o tejto linke nájdete na webovej stránke www.viacakonick.sk .

 

Prerušenie distribúcie elektrickej energie v dňoch 25.11.2021 a 26.11.2021

 

Prerušenie distribúcie elektrickej energie v dňoch 22.11.2021 a 25.11.2021

Výzva Západoslovenskej distribučnej pre majiteľov nehnuteľností vo veci odstránenia a orezania stromov a iných porastov