Jún 22

V. ročník súťaže vo varení guláša

Srdečne pozývame občanov obce a návštevníkov na súťaž vo varení guláša, ktorá sa uskutoční dňa 2.7.2016 so začiatkom o 15.00 h. na futbalovom ihrisku pri Základnej škole :)

Účastnícky poplatok je 3 eurá (varenie guláša). Záujemcovia sa môžu prihlásiť na obecnom úrade alebo u Bc. Lucii Behúlovej, na t.č. 0908724262

 

guláš

Jún 05

Odvolanie mimoriadnej situácie

Odvolanie

mimoriadnej udalosti

 

Obec Tesárske , na základe § 15 ods. 1 písmeno j, zákona NR SR č. 42/1994 Z.z.

o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov,

 

odvoláva

mimoriadnu situáciu

na území obce.

 

 Vyhlásenú 4.6. 2016, o 15.00 hod., z dôvodu ohrozenia obyvateľov povodňou.

 

Odvolanie mimoriadnej situácie platí od 07.00 hod., dňa 5.6.2016

 

 

Tesárske Mlyňany, 5.6.2016                                                Ing. Štefan Valkovič, v. r.

starosta obce

Jún 04

Vyhlásenie mimoriadnej situácie

Vyhlásenie

mimoriadnej situácie

 

 Obec Tesárske Mlyňany, na základe  § 15 ods. 1, písmeno j, zákona NR SR č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov,

z dôvodu ohrozenia obyvateľov  povodňami

 

vyhlasuje

mimoriadnu situáciu

na území  obce.

 

Mimoriadna situácia je vyhlásená od  –  15.00  hod., dňa 04.06.2016 –

a trvá až do odvolania, ktoré bude  oznámené prostredníctvom

hromadných  informačných prostriedkov.

 

 

Tes.Mlyňany 04.06.2016

Ing. Štefan Valkovič

                                                                                                              starosta obce, v. r.

 

 

IMG_20160604_151919 IMG_20160604_150904 Fotografia-0388 Fotografia-0387 IMG_20160604_162020 IMG_20160604_162010

Máj 30

Komunitný plán Obce Tesárske Mlyňany 2016-2021

Obec Tesárske Mlyňany, zastúpená starostom obce Ing. Štefanom Valkovičom, zverejňuje návrh Komunitného plánu sociálnych služieb Obce Tesárske Mlyňany na roky 2016-2021.

 

Pripomienkovať dokument môžete do 12.6.2016  na adrese: zlatnanska@tesarskemlynany.sk

 

Komunitný plán:

  Komunitný plán sociálnych služieb Obce Tesárske Mlyňany 2016-2021 (892,0 KiB, 62 hits)

 

Máj 26

Záznam o určení poradovníka prideľovania nájomných bytov

Záznam o určení poradovníka prideľovania nájomných bytov v bytovom dome vo vlastníctve Obce Tesárske Mlyňany, súp. č. 761

Obec Tesárske Mlyňany zverejňuje poradovník na 1-izbový byt na základe záznamu o určení poradovníka prideľovania nájomných bytov v bytovom dome vo vlastníctve Obce Tesárske Mlyňany, súp. číslo 761.

Poradovník na stiahnutie tu: 

  Záznam o určení poradovníka nájomného bytu č. 6 (55,0 KiB, 123 hits)

Zároveň oznamujeme žiadateľom o nájomný byt, že komisia určila obdobie, počas ktorých sa bude prihliadať na podané žiadosti a to na obdobie: po dobu 5 rokov od podania žiadosti na Obecnom úrade v Tesárskych Mlyňanoch, so sídlom Hlavná 647/96, 951 76 Tesárske Mlyňany.

Z tohto dôvodu oznamujeme žiadateľom o nájomný byt, ktorý majú staršie žiadosti a majú stále záujem, aby si aktualizovali svoju žiadosť.

Máj 18

Aktualizácia zoznamu žiadateľov o byt v obecnej nájomnej bytovke

Obec Tesárske Mlyňany aktualizovala zoznam žiadateľov o byt v obecnej nájomnej bytovke k 15.5.2016.

Zoznam žiadateľov tu: 

  Aktualizovaný zoznam žiadateľov o byt v nájomnej obecnej bytovke k 15.5.2016 (50,3 KiB, 118 hits)

Máj 09

Oznámenie o výsledku – vyhodnotenie súťaží zo dňa 21.4.2016

1.  Oznam o výsledku – vyhodnotenie súťaže pre predmet zákazky „Udržiavacie práce mosta 

V súťaži podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa stala ponuka uchádzača Jozef Švec, Hlavná 469, 951 76 Tesárske Mlyňany, ktorá bola v sledovanom hodnotiacom kritériu – najnižšia ponúknutá cena vrátane DPH –  najvýhodnejšia. S uchádzačom bude podpísaná zmluva o dielo na daný predmet zákazky.

 

2. Oznam o výsledku – vyhodnotenie súťaže pre predmet zákazky „Rekonštrukcia vonkajšej časti budovy Ihrisko “Tesáre” s dlažobnými prácami 

V súťaži podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa stala ponuka uchádzača DHAP, s.r.o., Golianovo 461, Golianovo, ktorá bola v sledovanom hodnotiacom kritériu – najnižšia ponúknutá cena vrátane DPH –  najvýhodnejšia. S uchádzačom bude podpísaná zmluva o dielo na daný predmet zákazky.

 

3. Oznam o výsledku – vyhodnotenie súťaže pre predmet zákazky „Dlažobné a búracie práce priestranstva pri kultúrnom stredisku služieb, časť Tesáre 

V súťaži podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa stala ponuka uchádzača DHAP, s.r.o., Golianovo 461, Golianovo, ktorá bola v sledovanom hodnotiacom kritériu – najnižšia ponúknutá cena vrátane DPH –  najvýhodnejšia. S uchádzačom bude podpísaná zmluva o dielo na daný predmet zákazky.

 

4. Oznam o výsledku – vyhodnotenie súťaže pre predmet zákazky „Zhotovenie ohradovej časti s dlažobnými prácami – cintorín časť Mlyňany

V súťaži podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa stala ponuka uchádzača DHAP, s.r.o., Golianovo 461, Golianovo, ktorá bola v sledovanom hodnotiacom kritériu – najnižšia ponúknutá cena vrátane DPH –  najvýhodnejšia. S uchádzačom bude podpísaná zmluva o dielo na daný predmet zákazky.

Apr 28

Stratégia CLLD mikroregiónu “Požitavie – Širočina”

Obstarávateľ, Občianske združenie pre rozvoj mikroregiónu “Požitavie – Širočina” so sídlom Malé Vozokany 46, 951 82 Malé Vozokany, IČO: 42119430, zastúpené Ing. Justínou Pálkovou, na Okresný úrad Zlaté Moravce, odbor starostlivosti o životné prostredie doručil

Stratégiu CLLD mikroregiónu “Požitavie – Širočina”.

 

Predmetné oznámenie o strategickom dokumente je zverejnené na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR:

http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/strategia-clld-mikroregionu-pozitavie-sirocina

Okresný úrad Zlaté Moravce, OSŽP oznamuje verejnosti, že môže svoje písomné stanovisko k oznámeniu zaslať na OÚ Zlaté Moravce, ISŽP do 15 dní, keď bolo oznámenie zverejnené.

Apr 21

Výzvy na predkladanie ponúk

Obec Tesárske Mlyňany zastúpená starostom obce Ing. Štefanom Valkovičom vydáva výzvy na predkladanie ponúk Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na:

 

1. Udržiavacie práce mosta

výzva na stiahnutie tu: 

  Udržiavacie práce mosta (99,4 KiB, 124 hits)

 

2. Rekonštrukcia vonkajšej časti budovy Ihrisko “Tesáre” s dlažobnými prácami

výzva na stiahnutie tu: 

  Rekonštrukcia vonkajšej časti budovy Ihrisko "Tesáre" s dlažobnými prácami (102,0 KiB, 102 hits)

 

3. Dlažobné a búracie práce priestranstva pri kultúrnom stredisku služieb, časť Tesáre

výzva na stiahnutie tu: 

  Dlažobné a búracie práce priestranstva pri kultúrnom stredisku služieb, časť Tesáre (99,3 KiB, 122 hits)

 

4. Zhotovenie ohradovej časti s dlažobnými prácami – cintorín časť Mlyňany

výzva na stiahnutie tu: 

  Zhotovenie ohradovej časti s dlažobnými prácami - cintorín časť Mlyňany (100,9 KiB, 87 hits)

Apr 07

Verejná vyhláška – Deratizácia

Obec Tesárske Mlyňany vydáva nariadenie starostu obce Tesárske Mlyňany na vykonanie deratizácie v obci Tesárske Mlyňany  v dňoch od 11.4.2016 – 30.4. 2016.

 

Verejná vyhláška:

  Verejná vyhláška - deratizácia (258,9 KiB, 97 hits)

 


Staršie «