Kalendár podujatí

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín

Dátum: 14.2.2020

V zmysle ustanovenia § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona o ochrane prírody a krajiny“) týmto Obec Tesárske Mlyňany ako príslušný orgán ochrany prírody oznamuje, že na základe žiadosti

Bc. Dušana Rajtára, Dolné Sľažany 74,  Sľažany zo dňa 14.2.2020 začalo správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub krovitého porastu  podľa § 47 ods. 3 cit. zákona rastúcich na pozemkoch parcela registra „E“ č. 1376/11, 1376/211  druh pozemku:  orná pôda v k. ú. Mlyňany, Obec Tesárske Mlyňany.

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického (zlatnanska@tesarskemlynany.sk) potvrdenia záujmu byť účastníkom v tomto začatom správnom konaní je v zmysle § 82 ods. 7 zákona o ochrane prírody a krajiny 5 pracovných dní od zverejnenia tejto informácie. Účastníci konania a dotknuté orgány môžu nahliadnuť do spisu na Obecnom úrade v Tesárskych Mlyňanoch, Hlavná 647, Tesárske Mlyňany počas úradných hodín.

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín.

Dátum: 12.2.2020

V zmysle ustanovenia § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona o ochrane prírody a krajiny“) týmto Obec Tesárske Mlyňany ako príslušný orgán ochrany prírody oznamuje, že na základe žiadosti

Vladimíra Forgáča a Ing. Anny Forgáčovej, Hlavná 104, Tesárske Mlyňany zo dňa 11.2.2020 začalo správne konanie vo veci výrubu drevín

  • 3 ks drevín, podľa § 47 ods. 3 cit. zákona rastúcich na pozemku s parcelým č. KN-C 1124/1 druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, k.ú. Mlyňany, Obec Tesárske Mlyňany.

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického (zlatnanska@tesarskemlynany.sk) potvrdenia záujmu byť účastníkom v tomto začatom správnom konaní je v zmysle § 82 ods. 7 zákona o ochrane prírody a krajiny 5 pracovných dní od zverejnenia tejto informácie. Účastníci konania a dotknuté orgány môžu nahliadnuť do spisu na Obecnom úrade v Tesárskych Mlyňanoch, Hlavná 647, Tesárske Mlyňany počas úradných hodín.

Pozvánka na obecnú zabíjačku

Srdečne Vás pozývame a tešíme sa na Vás 

Oznámenie o začatí konania vo veci výrubu drevín

Obec Tesárske Mlyňany, zastúpená starostom obce Ing. Štefan Valkovič, zverejňuje podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 543/2002 Z. z.“) v súlade s § 3 ods. 6 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov informáciu o začatom správnom konaní vo veci vydania súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z.

Špecifikácia drevín, ktoré sa majú vyrúbať, a údaje o pozemku na ktorom drevina rastie:

1 ks listnatého opadavého stromu  rodu Fraxinus  (jaseň) s obvodom kmeňa 70 cm meraného vo výške 130 cm nad zemou,

1 ks listnatého opadavého stromu druhu Robinia pseudoacacia (agát biely) s obvodom kmeňa 45 cm, meraného vo výške 130 cm nad zemou,

2 ks ihličnatých stromov rodu picea (smrek) s obvodmi kmeňov 95 cm a 84 cm meraných vo výške 130 cm nad zemou,

rastúcich v okrese Zlaté Moravce,  zastavané územie obce Zlaté Moravce, katastrálnom území Zlaté Moravce, na pozemku parcely registra „C“ s parcelným číslom 1100/2, druh zastavaná plocha a nádvorie.

V prípade záujmu byť účastníkom konania je potrebné doručiť potvrdenie záujmu do piatich pracovných dní (vrátane) od zverejnenia informácie, a to buď písomne na adresu: Obec Tesárske Mlyňany, Obecný úrad Tesárske Mlyňany, Hlavná  647/96, 951 76  Tesárske Mlyňany alebo elektronicky na e-mailovú adresu: zlatnanska@tesarskemlynany.sk.

 

Dátum zverejnenia informácie: 28.1.2020

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Tesárske Mlyňany, zastúpená starostom obce Ing. Štefan Valkovič, zverejňuje podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 543/2002 Z. z.“) v súlade s § 3 ods. 6 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov informáciu o začatom správnom konaní vo veci vydania súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z.

Špecifikácia drevín, ktorá sa má vyrúbať, a údaje o pozemku na ktorom drevina rastie:

1 ks listnatého opadavého stromu  rodu Fraxinus excelsior  (jaseň štíhly) bez uvedených proporcií, 

rastúci v okrese Zlaté Moravce,  zastavané územie obce Zlaté Moravce, katastrálnom území Zlaté Moravce, na pozemku parcely registra „C“ s parcelným číslom 1888/1, druh ostatná plocha.

V prípade záujmu byť účastníkom konania je potrebné doručiť potvrdenie záujmu do piatich pracovných dní (vrátane) od zverejnenia informácie, a to buď písomne na adresu: Obec Tesárske Mlyňany, Obecný úrad Tesárske Mlyňany, Hlavná  647/96, 951 76  Tesárske Mlyňany alebo elektronicky na e-mailovú adresu: zlatnanska@tesarskemlynany.sk.

 

Dátum zverejnenia informácie: 27.1.2020

E-mailová adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu

Obec Tesárske Mlyňany zverejňuje e-mailovú adresu na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu

do volieb NR SR 2020 a to:

zlatnanska@tesarskemlynany.sk

 

Pozvánka na deň otvorených dverí – obecná knižnica

Obecná knižnica

V roku 2019 sa nám podarilo získať dotáciu na nákup kníh do našej obecnej knižnice. Dotácia bola pridelená z Fondu na podporu umenia .

Cieľom projektu bolo obohatiť knižničný fond o nové knižné novinky a tak zatraktívniť našu knižnicu pre súčasných, ale aj nových čitateľov. Projekt bol podporený sumou 1000,- Eur a a spoluúčasťou obce vo výške 229,52 Eur. Táto čiastka nám umožnila zakúpiť 131 nových kníh, ktoré sú určené pre všetky vekové kategórie našich čitateľov.

 

Územný plán sídelného útvaru Zlaté Moravce, zmeny a doplnky – oznámenie

Obec Tesárske Mlyňany ako dotknutý orgán zverejňuje informáciu

o začatí posudzovania vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov – oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu

„Územný plán sídelného útvaru Zlaté Moravce, zmeny a doplnky č. 9“

Uvedené sa nachádza na :

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/uzemny-plan-sidelneho-utvaru-zlate-moravce-zmeny-doplnky-c-9

K uvedenému sa môžete vyjadriť a nahliadnuť

na Okresnom úrade Zlaté Moravce, odbor starostlivosti o ŽP do 23.1.2020