júl 10

Voľby do orgánov samosprávy obcí – informácia pre voliča

Obec Tesárske Mlyňany zverejňuje informáciu pre voliča v súvislosti s Voľbami do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa budú konať dňa 10.11.2018 od 7:00 – 22:00 hod.

  Informácia pre voliča (95,0 KiB, 21 hits)

máj 02

Oznam technických služieb

Pracovníci Technických služieb Zlaté Moravce oznamujú, že z dôvodu poruchy auta sa vývoz tuhého komunálneho odpadu uskutoční až zajtra, t.j. dňa 2.5.2018.

apr 25

Návrh záverečného účtu obce

Obec Tesárske Mlyňany zverejňuje návrh záverečného účtu obce Tesárske Mlyňany.

 

  Návrh záverečného účtu rok 2017 (295,0 KiB, 83 hits)

apr 06

Vyhlásenie výberového konania na pozíciu učiteľky Materskej školy

Obec Tesárske Mlyňany vyhlasuje výberové konanie na pozíciu učiteľky materskej školy v Materskej škole

v Tesárskych Mlyňanoch, ul. Hlavná 1.

Výberové konanie s podmienkami tu: 

  Výberové konanie na pozíciu učiteľky MŠ v obci Tesárske Mlyňany (127,3 KiB, 176 hits)

 

apr 05

Verejná vyhláška – deratizácia

           Obec Tesárske Mlyňany vydáva nariadenie starostu obce Tesárske Mlyňany na vykonanie deratizácie v obci Tesárske Mlyňany v dňoch od 11.4.2018 – 30.4. 2018.

Nariadenie na stiahnutie:

  Verejná vyhláška - deratizácia (79,9 KiB, 84 hits)

mar 26

Rozhodnutie zo zisťovacieho konania strategického dokumentu – Regionálna integrovaná stratégia nitrianskeho kraja

Obec Tesárske Mlyňany zverejňuje rozhodnutie zo zisťovacieho konania zmeny strategického dokumentu podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Podľa § 7 ods. 7 zákona č. 24/2006 Z.z. dotknutá obec bez zbytočného odkladu informuje verejnosť o rozhodnutí doručenom podľa odseku 5 spôsobom v mieste obvyklým.

Rozhodnutie je zverejnené na webovom sídle ministerstva:

http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/regionalna-integrovana-uzemna-strategia-nitrianskeho-kraja-na-roky-201-1

 

mar 15

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín.

Dátum: 15.3.2018

V zmysle ustanovenia § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona o ochrane prírody a krajiny“) týmto Obec Tesárske Mlyňany ako príslušný orgán ochrany prírody oznamuje, že na základe žiadosti

Rímsko-katolícka cirkev, Farnosť Tesárske Mlyňany  zo dňa 15.3.2018 začalo správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub 1 ks drevín, podľa § 47 ods. 3 cit. zákona rastúcich na pozemku parcela č. 25/2 druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie v k. ú. Tesáre nad Žitavou, Obec Tesárske Mlyňany.

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v tomto začatom správnom konaní je v zmysle § 82 ods. 7 zákona o ochrane prírody a krajiny 5 dní od zverejnenia tejto informácie. Účastníci konania a dotknuté orgány môžu nahliadnuť do spisu na Obecnom úrade v Tesárskych Mlyňanoch, Hlavná 647, Tesárske Mlyňany počas úradných hodín.

 

mar 07

Oznámenie o zápise detí do Materskej školy na školský rok 2018-2019

Obec Tesárske Mlyňany ako zriaďovateľ Materskej školy so sídlom Hlavná 1, 951 76 Tesárske Mlyňany

zverejňuje Oznámenie o zápise detí do Materskej školy na školský rok 2018-2019

 

  Oznámenie o zápise detí do Materskej školy (71,1 KiB, 145 hits)

feb 26

Príloha č. 1 k VZN č. 2/2015

Obec Tesárske Mlyňany zverejňuje návrh prílohy č. 1 k VZN č. 2/2015 o poskytovaní finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce

 

  Príloha č. 1 k VZN č. 2/2015 (138,9 KiB, 128 hits)

 

 

feb 16

Oznámenie o výsledku – Havarijná situácia – elektrický kotol v Školskej jedálni ZŠ Š. Moysesa v Tesárskych Mlyňanoch“

V súťaži podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa  ponuka uchádzača GASTRO-HAAL, s.r.o., Považská 16, Nové Zámky, ktorá bola v sledovanom hodnotiacom kritériu – najnižšia ponúknutá cena vrátane DPH – najvýhodnejšia.

Staršie «