mar 21

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín.

Dátum: 21.3.2019

V zmysle ustanovenia § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona o ochrane prírody a krajiny“) týmto Obec Tesárske Mlyňany ako príslušný orgán ochrany prírody oznamuje, že na základe žiadosti

Obec Choča, Obecný úrad, Choča 55,951 76 Choča  zo dňa 20.3.2019 začalo správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub:

  • 1 ks drevín, podľa § 47 ods. 3 cit. zákona rastúcich na pozemku s parcelým č. KN-C 1697/5 druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, k.ú. Choča, Obec Choča

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického (zlatnanska@tesarskemlynany.sk) potvrdenia záujmu byť účastníkom v tomto začatom správnom konaní je v zmysle § 82 ods. 7 zákona o ochrane prírody a krajiny 5 dní od zverejnenia tejto informácie. Účastníci konania a dotknuté orgány môžu nahliadnuť do spisu na Obecnom úrade v Tesárskych Mlyňanoch, Hlavná 647, Tesárske Mlyňany počas úradných hodín.

mar 20

Emailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka

V súlade s harmonogramom organizačno-technického zabezpečenia volieb do Európskeho parlamentu v roku 2019 zverejňuje elektronickú adresu na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie

 e-mailová adresa: zlatnanska@tesarskemlynany.sk

 

 

mar 13

Voľby do Európskeho parlamentu

Obec Tesárske Mlyňany zverejňuje všetky informácie súvisiace s Voľbami do európskeho parlamentu tu: 

 

http://www.tesarskemlynany.sk/volby-do-europskeho-parlamentu-v-roku-2019

mar 01

Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 3/2017

Obec Tesárske Mlyňany zverejňuje Dodatok č. 1 k VZN č. 3/2017 o umiestňovaní volebných plagátov na verejných priestranstvách na území obce Tesárske Mlyňany.

  Návrh dodatku č. 1 k VZN č. 3/2017 o umiestňovaní volebných plagátov (61,1 KiB, 27 hits)

feb 26

Smútočný oznam

feb 26

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín.

Dátum: 26.2.2019

V zmysle ustanovenia § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona o ochrane prírody a krajiny“) týmto Obec Tesárske Mlyňany ako príslušný orgán ochrany prírody oznamuje, že na základe žiadosti

Mesta Zlaté Moravce, ul. 1. mája 2, 953 01 Zlaté Moravce zo dňa 15.2.2019 začalo správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub:

  • 9 ks drevín, podľa § 47 ods. 3 cit. zákona rastúcich na pozemku parcela č. 2851/3 druh pozemku: ostatná plocha v k. ú. Zlaté Moravce, Mesto Zlaté Moravce.

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického (zlatnanska@tesarskemlynany.sk) potvrdenia záujmu byť účastníkom v tomto začatom správnom konaní je v zmysle § 82 ods. 7 zákona o ochrane prírody a krajiny 5 dní od zverejnenia tejto informácie. Účastníci konania a dotknuté orgány môžu nahliadnuť do spisu na Obecnom úrade v Tesárskych Mlyňanoch, Hlavná 647, Tesárske Mlyňany počas úradných hodín.

feb 21

Vyhlásené výberové konanie na miesto učiteľa MŠ Tesárske Mlyňany

Obec Tesárske Mlyňany vyhlasuje výberové konanie na pozíciu učiteľa materskej školy v Materskej škole

v Tesárskych Mlyňanoch, ul. Hlavná 1.

Výberové konanie s podmienkami tu: 

  Vyhlásené výberové konanie na miesto učiteľa MŠ Tesárske Mlyňany (108,0 KiB, 115 hits)

feb 11

Zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu

Emailová adresa na doručenie žiadostí o vydanie

hlasovacieho preukazu

 

 

V súlade s Harmonogramom  organizačno – technického zabezpečenia volieb prezidenta Slovenskej republiky v roku 2019 zverejňujeme emailovú adresu na doručenie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu.

Adresa: zlatnanska@tesarskemlynany.sk

feb 08

Návrh rozpočtu na roky 2019-2021

Obec Tesárske Mlyňany zverejňuje návrh rozpočtu na roky 2019-2021. Pripomienky k návrhu môžete podať

na Obecnom úrade do 10 dní od zverejnenia.

  Návrh rozpočtu na roky 2019-2021 (1,8 MiB, 91 hits)

 

ďalej zverejňuje viacročný rozpočet Obce Tesárske Mlyňany na roky 2016-2021:

  Viacročný rozpočet obce na roky 2016-2021 (206,3 KiB, 55 hits)

 

a návrh – Príloha č. 1 k VZN obce č. 2/2015 o poskytovaní finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa MŠ a dieťa školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce

  Príloha č. 1 k VZN obce č. 2/2015 o poskytovaní finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa MŠ a dieťa školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce (124,1 KiB, 101 hits)

feb 08

Návrh POH na roky 2016-2020

Obec Tesárske Mlyňany zverejňuje návrh Programu odpadového hospodárstva na roky 2016-2020

 

  Návrh POH obce na roky 2016-2020 (796,1 KiB, 55 hits)

Staršie «