mar 21

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín.

Dátum: 21.3.2017

V zmysle ustanovenia § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona o ochrane prírody a krajiny“) týmto Obec Tesárske Mlyňany ako príslušný orgán ochrany prírody oznamuje, že na základe žiadosti

Obce Choča, Obecný úrad,  Choča č. 55  zo dňa 21.3.2017 začalo správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub 11 ks drevín  podľa § 47 ods. 3 cit. zákona rastúcich na pozemku parc. č. 318  druh zastavané plochy a nádvoria  v k. ú. Choča.

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v tomto začatom správnom konaní je v zmysle § 82 ods. 7 zákona o ochrane prírody a krajiny 7 dní od zverejnenia tejto informácie. Účastníci konania a dotknuté orgány môžu nahliadnuť do spisu na Obecnom úrade v Tesárskych Mlyňanoch, Hlavná 647, Tesárske Mlyňany počas úradných hodín.

 

mar 14

Voľné pracovné miesto – ZŠ Štefana Moysesa, Tesárske Mlyňany

Základná škola Štefana Moysesa, Školská 608, Tesárske Mlyňany zverejňuje informáciu o:

voľnom pracovnom mieste – učiteľ pre primárne vzdelávanie.

Viac info tu: 

  Voľné pracovné miesto - ZŠ (188,9 KiB, 45 hits)

 

 

mar 02

Aktualizovaný zoznam žiadateľov o byt v obecnej nájomnej bytovke k 27.02.2017

Obec Tesárske Mlyňany zverejňuje

Aktualizovaný zoznam žiadateľov o byt v obecnej nájomnej bytovke, Hlavná č. 761 k 27.02.2017

 

  Aktualizovaný zoznam k 27.2.2017 (213,3 KiB, 82 hits)

feb 27

Výzva na súťaž

Obec Tesárske Mlyňany, zastúpená starostom obce Ing. Štefanom Valkovičom, ako verejný obstarávateľ podľa § 7 odsek 1 písm. b) Zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňuje výzvu na súťaž:

Názov zákazky:

Vypracovanie projektovej dokumentácie a potrebných úkonov pre podanie projektu: Preventívne opatrenia a ochrana pred povodňami v obci Tesárske Mlyňany.“

 

Výzva na stiahnutie: 

  Výzva na súťaž- "Vypracovanie projektovej dokumentácie a potrebných úkonov pre podanie projektu: Preventívne opatrenia a ochrana pred povodňami v obci Tesárske Mlyňany" (517,1 KiB, 49 hits)

feb 21

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín.

Dátum: 21.2.2017

V zmysle ustanovenia § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona o ochrane prírody a krajiny“) týmto Obec Tesárske Mlyňany ako príslušný orgán ochrany prírody oznamuje, že na základe žiadosti

Oľga Moravcová, trvale bytom Orechová 520, Tesárske Mlyňany  zo dňa 21.2.2017 začalo správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub 2 ks drevín  podľa § 47 ods. 3 cit. zákona rastúcich na pozemku parc. č. 2387/1 druh dvor, č. 2388/3 druh záhrada  v k. ú. Tesáre nad Žitavou.

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v tomto začatom správnom konaní je v zmysle § 82 ods. 7 zákona o ochrane prírody a krajiny

7 dní od zverejnenia tejto informácie. Účastníci konania a dotknuté orgány môžu nahliadnuť do spisu na Obecnom úrade v Tesárskych Mlyňanoch, Hlavná 647, Tesárske Mlyňany počas úradných hodín.

 

feb 09

Aktualizovaný zoznam žiadateľov o byt v obecnej nájomnej bytovke, Hlavná č. 761 k 08.02.2017

Obec Tesárske Mlyňany zverejňuje

Aktualizovaný zoznam žiadateľov o byt v obecnej nájomnej bytovke, Hlavná č. 761 k 08.02.2017

  Aktualizovaný zoznam žiadateľov o byt v obecnej nájomnej bytovke, Hlavná č. 761 k 08.02.2017 (213,9 KiB, 119 hits)

feb 08

Pozvánka na Obecnú zabíjačku

IMG_20170208_163626

feb 08

Rozprávkový karneval

Detsky spevokol Zvonceky v spolupraci s Obecným úradom Vás srdečne pozývajú na detský rozprávkový karneval, ktorý sa uskutoční dňa 18.2.2017 v KD Mlyňany od 16.00 h.IMG_20170208_163546

jan 30

Návrh Dodatku VZN a Prílohy č. 1

Obec Tesárske Mlyňany zverejňuje návrh:

  Dodatok č. 3 k VZN Obce Tesárske Mlyňany č. 6 /2012 o výške príspevkov v školách a školských zariadeniach zriadených obcou Tesárske Mlyňany (137,1 KiB, 50 hits)

  Príloha č.1 Všeobecne záväzného nariadenia obce Tesárske Mlyňany č. 2/2015 o poskytovaní finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia (123,7 KiB, 44 hits)

 

  Textová časť (275,5 KiB, 46 hits)

  Upravený návrh rozpočtu na roky 2014-2019 (281,1 KiB, 41 hits)

  Upravený návrh rozpočtu na roky 2017-2019 (559,9 KiB, 46 hits)

 

 

 

 

jan 26

Obecná sánkovačka – lyžovačka

Obec Tesárske Mlyňany, zastúpená starostom obce Ing. Štefanom Valkovičom pripravuje pre jednotlivcov, rodiny, priateľov výlet s názvom SÁNKOVAČKA – LYŽOVAČKA 2017.

Termín: 17.2. 2017 – 19.2.2017. 

Lokalita: Ostrý Grúň

Túto lokalitu sme vybrali z dôvodu cenovej dostupnosti, cestovnej vzdialenosti a spokojnosti z predchádzajúceho ročníka.

Neváhajte preto využiť priaznivé podmienky tohtoročnej zimy a poďte sa spoločne zabaviť s ostatnými občanmi obce. Vítaní sú: páry, jednotlivci, rodiny, deti s doprovodom, pričom zachovanie súkromia je zabezpečené ubytovaním v samostatných chatách.

 

Pre viac informácií kontaktujte Bc. Luciu Behúlovú, na t.č. 0908724262.

ostrý grúň ostrý grúň - lyžiarske stredisko

 

 

Staršie «