E-mailová adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu

Obec Tesárske Mlyňany zverejňuje e-mailovú adresu na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu

do volieb NR SR 2020 a to:

zlatnanska@tesarskemlynany.sk

 

Pozvánka na deň otvorených dverí – obecná knižnica

Obecná knižnica

V roku 2019 sa nám podarilo získať dotáciu na nákup kníh do našej obecnej knižnice. Dotácia bola pridelená z Fondu na podporu umenia .

Cieľom projektu bolo obohatiť knižničný fond o nové knižné novinky a tak zatraktívniť našu knižnicu pre súčasných, ale aj nových čitateľov. Projekt bol podporený sumou 1000,- Eur a a spoluúčasťou obce vo výške 229,52 Eur. Táto čiastka nám umožnila zakúpiť 131 nových kníh, ktoré sú určené pre všetky vekové kategórie našich čitateľov.

 

Územný plán sídelného útvaru Zlaté Moravce, zmeny a doplnky – oznámenie

Obec Tesárske Mlyňany ako dotknutý orgán zverejňuje informáciu

o začatí posudzovania vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov – oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu

„Územný plán sídelného útvaru Zlaté Moravce, zmeny a doplnky č. 9“

Uvedené sa nachádza na :

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/uzemny-plan-sidelneho-utvaru-zlate-moravce-zmeny-doplnky-c-9

K uvedenému sa môžete vyjadriť a nahliadnuť

na Okresnom úrade Zlaté Moravce, odbor starostlivosti o ŽP do 23.1.2020

Harmonogram zberu I. Q. 2020

Vianočné prianie

Informácia o voľnom pracovnom mieste – upratovačka

ZŠ Štefana Moysesa  Tesárske Mlyňany ponúka voľné pracovné miesto na pozíciu – upratovačka

Miesto výkonu práce:  ZŠ Štefana Moysesa
Pracovný úväzok :
5,25 hod/ denne (70 % )

Nástup do zamestnania: 8.1. 2020
Požiadavky na uchádzača: stredné vzdelanie

 Ďalšie podmienky : manuálna zručnosť, precíznosť ,spoľahlivosť
Platové podmienky:
V zmysle ustanovení zákona č. 318/18 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 533/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
 
V prípade záujmu prosím kontaktujte: 0918 514 645

 

Oznam o vývoze komunálneho odpadu

Oznamujeme občanom, že vývoz komunálneho odpadu sa v našej obci uskutoční dňa 24.12.2019

Schválené dokumenty obecným zastupiteľstvom

VZN č. 2-2019 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce

Dodatok č. 1 k VZN č. 2-2017 o výške úhrad za prenájom majetku vo vlastníctve obce Tesárske Mlyňany

Návrh dodatku č. 3 k VZN č.5-2012 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Tesárske Mlyňany

Sadzobník úhrady služieb poskytovaných Obcou Tesárske Mlyňany od r 2020

Príloha č. 1 k VZN č. 2/2015 o poskytovaní fin. prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa MŠ a dieťa školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce

 

Výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu z rozpočtu Obce Tesárske Mlyňany

V zmysle  VZN č. 1/2015 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu Obce Tesárske Mlyňany Vám oznamujeme, že môžete predkladať žiadosti na kalendárny rok 2020. Žiadosť o dotáciu je možné predkladať do 31.1.2020.

 

VZN č. 1/2015 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu Obce Tesárske Mlyňany, kde sú uvedené podmienky poskytnutia dotácií s príslušným formulárom nájdete na:

  VZN č. 1/2015 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce Tesárske Mlyňany (557,1 KiB, 1 567 hits)