Zverejnenie zámeru odpredaja – Dominika Bencová

Obec Tesárske Mlyňany zverejňuje zámer prevodu majetku spôsobom predaja v súlade s § 9a ods. 8 psm. e) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

zverejnenie zámeru Bencová

 

Pozvánka na slávnostné otvorenie a posvätenie DHZ

Konsolidovaná výročná správa obce Tesárske Mlyňany za rok 2020

Výročná sprava rok_2020_konsolidovana

Poslanecká kvapka krvi – Levice

Návrh – Určenie cieľov a priorít rozvoja sociálnych služieb a návrh komunitného plánu sociálnych služieb Obce Tesárske Mlyňany

Obec Tesárske Mlyňany zverejňuje Návrh 

Určenia cieľov a priorít rozvoja sociálnych služieb

ako prílohu ku komunitnému plánu.

Návrh – Určenie cieľov a priorít rozvoja sociálnych služieb

Návrh  – Koumintný plán sociálnych služieb Obce Tesárske Mlyňany 2021-2030 – aktualizácia

Návrh komunitného plánu sociálnych služieb na roky 2021-2030

Pozvánka na hody v časti Tesáre

Pozvánka na oslavy 100 rokov od založenia Národného zrebčína „Topoľčianky, a.s.“

Oznámenie o uzávierky cesty v úseku Vráble časť Horný Ohaj – Tajná a Vráble časť Horný Ohaj a Nevidzany

Okresný úrad Nitra, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií oznamuje, že dňa 5.8.2021 od 12:30- 17:30 hod bude úplná uzávierka cesty na úseku:

Vráble časť Horný Ohaj – Tajná a Vráble časť Horný Ohaj a Nevidzany. 

Obchádzková trasa:

Malé vozokany cesta III/1627, Tesárske Mlyňany cesta III/1582, Nová Ves nad Žitavou cesta II/511,

Vráble cesta I/51, Vráble časť Horný Ohaj cesta III/1627.

Dôvod uzávierky: organizácia športového podujatia „Majstrovská Slovenska v cyklistike – časovka jednotlivcov v kategórii mládež a U23 muži.“

 

Srdečne Vás pozývame a tešíme sa na Vás:)

Oznam ZŠ v Tesárskych Mlyňanoch – plošné poskytovanie dotácie na podporu stravovacích návykov detí (tzv. obedy zadarmo)

Základná škola Štefana Moysesa, Školská 608, Tesárske Mlyňany oznamuje rodičom žiakov, že od 1.8. 2021 končí plošné poskytovanie dotácie na podporu stravovacích návykov detí v ZŠ a poslednom ročníku MŠ ( obedy zadarmo).

 

Od nového školského roku 2021/2022 bude mať nárok na dotáciu :

  1. dieťa, ktoré navštevuje MŠ alebo ZŠ a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi

  2. dieťa ktoré žije v domácnosti, ktorá má príjem najviac vo výške životného minima

  3. dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník MŠ alebo ZŠ a žije v domácnosti, v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil na toto dieťa nárok na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo šesť rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku, ( „deti bez daňového bonusu ‟)

Nárok na dotáciu sa preukazuje :

  1. potvrdením, že dieťa žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi- potvrdenie vystaví ÚPSVaR

  2. potvrdením že dieťa žije v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške sumy životného minima – potvrdenie vystaví ÚPSVaR

  3. podpísaním čestného vyhlásenia o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa. 

Termín na predloženie dokladu preukazujúceho nárok na dotáciu je do 05. augusta 2021 do 12.00 hodiny v ZŠ Štefana Moysesa.

Čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo šesť rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s daňovníkom v domácnosti stiahnete tu:

čestné vyhlásenie

alebo si tlačivo môžete vyzdvihnúť na Obecnom úrade Tesárske Mlyňany.