Oznámenie o začatí konania – výrub stromov

Obec Tesárske Mlyňany, zastúpená starostom obce Ing. Štefan Valkovič, zverejňuje podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 543/2002 Z. z.“) v súlade s § 3 ods. 6 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov informáciu o začatom správnom konaní vo veci vydania súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. na základe žiadosti

doc. Ing. Jozef Gašparík, PhD., Pod Hradiskom 12/4,  Divinka – Lalinok

Špecifikácia drevín, ktoré sa majú vyrúbať, a údaje o pozemku na ktorom drevina rastie:

1 ks gaštan obvod 180 cm meraných vo výške 130 cm nad zemou,

rastúci v okrese Zlaté Moravce,  zastavané územie obce Tesárske Mlyňany, katastrálnom území Tesáre nad Žitavou, na pozemku parcely:

  • registra „C“ s parcelným číslom 41, druh zastavaná plocha a nádvorie.

 

V prípade záujmu byť účastníkom konania je potrebné doručiť potvrdenie záujmu do piatich pracovných dní (vrátane) od zverejnenia informácie, a to buď písomne na adresu: Obec Tesárske Mlyňany, Obecný úrad Tesárske Mlyňany, Hlavná  647/96, 951 76  Tesárske Mlyňany alebo elektronicky na e-mailovú adresu: zlatnanska@tesarskemlynany.sk.

Informácia ohľadom testovania Covid – 19 v dňoch 20.2. – 21.2.2021

ODBERNÉ MIESTO – COVID 19

Testuje sa v dňoch : 20.2.2021 (t.j. sobota) a

21.2.2021 (t.j. nedeľa)

Priebeh testovania:

Sobota 20.2.2021 – (objednávka/voľný vstup) – odberné miesto Obecný úrad

Testovanie v čase od 8.00 – 11.30

(do 12.00 sa budú vyhodnocovať testy)

Obedná prestávka od 12.00 – 13.00

Testovanie v čase od 13.00 – 18.00 (posledný odber)

Sobota 20.2.2021 – (objednávka/voľný vstup)

odberné miesto Ihrisko pri ZŠ Š. Moysesa

Testovanie v čase od 8.00 – 11.30

(do 12.00 sa budú vyhodnocovať testy)

Obedná prestávka od 12.00 – 13.00

Testovanie v čase od 13.00 – 18.00 (posledný odber)

Nedeľa 21.2.2021 – voľný vstup

Ihrisko pri ZŠ Š. Moysesa

Testovanie v čase od 8.00 – 11.30 (do 12.00 sa budú vyhodnocovať testy)

Obedná prestávka od 12.00 – 13.00

Testovanie v čase od 13.00 – 16.00 (posledný odber)

Prosíme občanov, aby si so sebou vzali Občiansky preukaz alebo kartičku poistenca. Zároveň je potrebné vedieť svoje telefónne číslo, pre potreby RÚVZ v prípade pozitivity.

Objednať na testovanie sa môžete dnes t.j. 18.2.2021 do 15.00 hod a 19.2.2021

v čase od 8:30 do 15:00 na mob. 0915 276 553 (obedná prestávka 12.00 – 13.00 h)

Zverejnenie prílohy č. 1 k VZN č. 2/2015 o poskytovaní finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce

Obec Tesárske Mlyňany zverejňuje prílohu č. 1 k VZN č. 2/2015 o poskytovaní finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce

VZN_prevadzka_SKD_SJ_MS_2021_zmenena_len_priloha-verzia2

Upravený návrh rozpočtu obce na rok 2021 – 2023

Obec Tesárske Mlyňany zverejňuje upravený návrh rozpočtu obce na roky 2021-2023

príjmová časť

Výdavková časť – funkčná klasifikácia

Výdavková časť podľa druhu (2)

Sčítanie obyvateľov

Už 15. 2. 2021, t. j. dnes sa začína Sčítanie obyvateľov aj v Tesárskych Mlyňanoch.

Sčítať sa dokážete sami elektronicky z pohodlia Vášho domova, pričom vyplnenie formulára Vám zaberie len približne 10 minút. Sčítajte sa cez formulár na www.scitanie.sk, alebo pomocou mobilnej aplikácie SODB 2021.
Ak sa nemôžete sčítať sami, poproste blízku osobu, alebo rodinného príslušníka, aby Vám pomohli so sčítaním sa. V prípade otázok zavolajte na call centrum 02/20 92 49 19.

Sčítanie obyvateľov sa uskutoční v období od 15. februára 2021 do 31. marca 2021 počas 6 kalendárnych týždňov. Sčítava sa každý, kto má v Slovenskej republike trvalý, prechodný alebo tolerovaný pobyt. Údaje, ktoré obyvateľ počas sčítania do formulára uvedie sa vzťahujú k rozhodujúcemu okamihu sčítania, ktorým je 1. január 2021.

Vopred ďakujeme všetkým obyvateľom za spoluprácu

SODB – DL – leták

SODB – INZERCIA

SODB – PLAGÁT

TLAČOVÁ SPRÁVA – 20. januára 2021

Informácia ohľadom testovania Covid 19 – dňa 13.2.2021 a 14.2.2021

ODBERNÉ MIESTO – COVID 19

Testuje sa v dňoch : 13.2.2021 (t.j. sobota) a

14.2.2021 (t.j. nedeľa)

Priebeh testovania:

Sobota 13.2.2021 – (objednávka/voľný vstup) – odberné miesto Obecný úrad

Testovanie v čase od 8.00 – 11.30

(do 12.00 sa budú vyhodnocovať testy)

Obedná prestávka od 12.00 – 13.00

Testovanie v čase od 13.00 – 18.00 (posledný odber)

 

Sobota 13.2.2021 – (objednávka/voľný vstup) – odberné miesto Ihrisko pri ZŠ Š. Moysesa

Testovanie v čase od 8.00 – 11.30

(do 12.00 sa budú vyhodnocovať testy)

Obedná prestávka od 12.00 – 13.00

Testovanie v čase od 13.00 – 18.00 (posledný odber)

Nedeľa 14.2.2021 – voľný vstup Ihrisko pri ZŠ Š. Moysesa

Testovanie v čase od 8.00 – 11.30 (do 12.00 sa budú vyhodnocovať testy)

Obedná prestávka od 12.00 – 13.00

Testovanie v čase od 13.00 – 16.00 (posledný odber)

Prosíme občanov, aby si so sebou vzali Občiansky preukaz alebo kartičku poistenca. Zároveň je potrebné vedieť svoje telefónne číslo, pre potreby RÚVZ v prípade pozitivity.

Objednať na testovanie sa môžete dnes t.j. 11.2.2021 do 15.00 hod a 12.2.2021

v čase od 8:30 do 15:00 na mob. 0915 276 553 (obedná prestávka 12.00 – 13.00 h)

Výsledky testovania – 6. a 7. februára 2021

V obci Tesárske Mlyňany bolo počas víkendu 6. a 7. februára 2021 vykonaných 748 testov z toho 5 pozitivných ( z našej obce).

Oznam k víkendovému testovaniu v obci Tesárske Mlyňany

Dobrý deň,
oznamujeme Vám, že odberné miesta – Obecný úrad a Ihrisko
v časti Tesáre sú v SOBOTU (6.2.2021)
 na voľný vstup od 16.10 h. – 20. 00 h.
 
V NEDEĽU (7.2.2021) odberné miesto Ihrisko časť Tesáre voľný vstup – od 8.00 – 16.00 (prestávka 12.00 – 13.00 h)

Oznam Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s.

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. vám oznamuje, že vzhľadom na vyhlásenú mimoriadnu situáciu na území SR v súvislosti s ochorením COVID-19 nebudú zamestnanci našej spoločnosti vykonávať odpočty vodomerov  v mesiaci február 2021 v obci Tesárske Mlyňany.

 

Zákazníci si môžu stav vodomeru odčítať sami a do 20. 2. 2021 nahlásiť odčítačovi na telefónne číslo 0911 044 589 a to v dňoch utorok až sobota, v čase od 07:30 do 15:00 hod. Odčítaný stav môžete nahlásiť aj na e-mailovú adresu stavvodomeru@zsvs.sk alebo vyplnením aktívneho formulára na webovej stránke spoločnosti www.zsvs.sk. Pri takomto nahlásení vodomeru je potrebné, aby ste uviedli technického číslo odberu, číslo vodomeru, adresu odberného miesta, dátum odpočtu a stav vodomeru v m3.

 

Zákazníkom, ktorí nám stav vodomeru nenahlásia, bude vyfakturovaná spotreba k 28. 2. 2021 vo výške priemerného množstva vody dodanej za predchádzajúce obdobia. 

Oznámenie o začatí konania – výrub stromov

Obec Tesárske Mlyňany, zastúpená starostom obce Ing. Štefan Valkovič, zverejňuje podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 543/2002 Z. z.“) v súlade s § 3 ods. 6 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov informáciu o začatom správnom konaní vo veci vydania súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. na základe žiadosti

Iveta Hamadová, Orechová 536/13,  Tesárske Mlyňany

Špecifikácia drevín, ktoré sa majú vyrúbať, a údaje o pozemku na ktorom drevina rastie:

1 ks orech s obvod 120 cm, meraného vo výške 130 cm nad zemou

rastúcich v okrese Zlaté Moravce,  zastavané územie obce Tesárske Mlyňany, katastrálnom území Tesáre nad Žitavou, na pozemku parcely:

  • registra „C“ s parcelným číslom 2352/1, druh zastavaná plocha a nádvorie.

 

V prípade záujmu byť účastníkom konania je potrebné doručiť potvrdenie záujmu do piatich pracovných dní (vrátane) od zverejnenia informácie, a to buď písomne na adresu: Obec Tesárske Mlyňany, Obecný úrad Tesárske Mlyňany, Hlavná  647/96, 951 76  Tesárske Mlyňany alebo elektronicky na e-mailovú adresu: zlatnanska@tesarskemlynany.sk.